URL: http://www.forskningstorget.com/index.php?id=13,217,0,0,1,0


Norsk institutt for by- og regionsforskning

Metodemangfold og tverrfaglighet

Ulike ”faglige briller” og metoder sikrer fyldige, robuste og helhetlige analyser.

- Hvilke konsekvenser fikk omorganiseringen av sykehussektoren?
- Hvordan møter kommunene klimautfordringene?
- Hva skjer hvis vi slår sammen kommuner?
- Hva skal til for at folk skal trives der de bor?

Spørsmålene over er eksempler på tema som forskere ved Norsk institutt for by- og regionforskning arbeider med. Men hvordan klarer vi å besvare disse? Vi bruker forskjellige verktøy for å komme frem til svarene. Her er noen eksempler:

Spørreskjemaundersøkelser er egnet når vi ønsker å spørre mange mennesker om et begrenset antall spørsmål, og når vi er opptatt av å sikre at svarene er representative for hele eller deler av befolkningen.

Intervjuer er en viktig metode for å innhente omfattende informasjon om hva slags erfaringer og oppfatninger folk har om forskjellige fenomener.

Observasjon, kartbruk  eller fotografering kan benyttes for å dokumentere hvordan folk bruker offentlige rom og hvordan de samhandler. Metodene gjør det mulig å fange opp det man ikke kan spørre om direkte, eller det som det er vanskelig å sette ord på.

Dokumentstudier, for eksempel studier av forskningsrapporter, aviser eller offentlige dokumenter,gjennomføres i nesten alle forskningsprosjekter.


Norsk institutt for by- og regionsforskning
Kontaktperson: Peder Tømmervåg
E-post: peder.tommervag@nibr.no
http://www.nibr.no/


Utskriftsvennlig versjon